วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

การเปลี่ยน background

..........

การตั้งค่าเครือข่าย

..........

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

วิธีสร้างบล็อกกับ Blogger2

วิธีสร้างบล็อกกับ Blogger
ขั้นที่ 1   การสมัครใช้งาน Blogger สามารถใช้ email ของระบบใดก็ได้ แต่ในระยะยาวแล้วการเชื่อมโยงกับบริการหลายๆอย่างของ google ควรจะใช้ email ของ Gmail ดีที่สุด
ดังนั้นในขั้นแรกนี้ให้คุณเข้าไปที่ www.gmial.com เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้กับ google

ความเป็นมา
                                                การเดินทางไปศึกษาดูงานของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ด้าน ICT,        e-Library และ e-Learning ณ สาธารณรัฐเกาหลีของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน โดยมีนายบุญส่ง   คูวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันทางไกล เป็นหัวหน้าคณะ ในระหว่างวันที่ 27 31 สิงหาคม 2550 ครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการที่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาระบบงานด้านการบริหารจัดการของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดให้เป็น e-Office ด้วยมุ่งหมายให้ผู้เรียนและประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ
ผลการศึกษาดูงาน
                                                ในระหว่างวันที่ 27 31 สิงหาคม 2550 คณะดูงานจากประเทศไทยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไปศึกษาดูงาน ซึ่งคณะดูงานได้รับความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมและนิสัยของชนชาติเกาหลี

วิธีสร้างบล็อกกับ Blogger


วิธีสร้างบล็อกกับ Blogger
ขั้นที่ 1   การสมัครใช้งาน Blogger สามารถใช้ email ของระบบใดก็ได้ แต่ในระยะยาวแล้วการเชื่อมโยงกับบริการหลายๆอย่างของ google ควรจะใช้ email ของ Gmail ดีที่สุด
ดังนั้นในขั้นแรกนี้ให้คุณเข้าไปที่ www.gmial.com เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้กับ google

ความเป็นมา
                                                การเดินทางไปศึกษาดูงานของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ด้าน ICT,        e-Library และ e-Learning ณ สาธารณรัฐเกาหลีของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน โดยมีนายบุญส่ง   คูวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันทางไกล เป็นหัวหน้าคณะ ในระหว่างวันที่ 27 31 สิงหาคม 2550 ครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการที่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาระบบงานด้านการบริหารจัดการของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดให้เป็น e-Office ด้วยมุ่งหมายให้ผู้เรียนและประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ
ผลการศึกษาดูงาน
                                                ในระหว่างวันที่ 27 31 สิงหาคม 2550 คณะดูงานจากประเทศไทยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไปศึกษาดูงาน ซึ่งคณะดูงานได้รับความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมและนิสัยของชนชาติเกาหลี